Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identificatie

De SWEEL.COM-website is een initiatief van SWEEL SRL.

SWEEL SRL

Avenue Jean-Francois Debecker 107

1200 Bruxelles

TVA BE0696843347

Artikel 2 - Toepassing

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle producten die te koop worden aangeboden op SWEEL.COM (hierna "de Site" genoemd)

Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon een bestelling plaatst op de Site, impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. Ze zijn op elk moment toegankelijk op de Site en prevaleren, waar van toepassing, boven elke andere versie en op de eigen algemene aankoopvoorwaarden van de Klant of andere.

Artikel 3 - Rechtsbevoegdheid - Aanvaarding

De Klant verklaart een natuurlijke persoon te zijn, meerderjarig en handelingsbekwaam. Een persoon die onbekwaam is verklaard, kan geen producten op de Site kopen en zal zijn aankopen moeten afhandelen via zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Elke bestelling die op de site wordt geplaatst, houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van deze voorwaarden in.

Bovendien aanvaardt de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden expliciet door op een vakje te klikken of een vakje naast de woorden aan te vinken ("Ik accepteer de Algemene Verkoopvoorwaarden").

Artikel 4 - Producten

De producten die te koop worden aangeboden, zijn de producten die op de site worden aangeboden wanneer de klant zijn bestelling plaatst, binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

Alle producten die op de site te koop worden aangeboden, worden naar eer en geweten zo getrouw mogelijk beschreven. De foto's op de website hebben echter geen enkele contractuele waarde. De site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de beschrijvingen van de producten of in de foto's, e. Bij. kleine verschillen in kleuren, biesjes of maten.

De site kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-beschikbaarheid van een product, noch voor de schade die daaruit kan voortvloeien. Als een of meer producten van een bestelling niet beschikbaar zijn. In dat geval wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht dat zijn bestelling geheel of gedeeltelijk is geannuleerd of gesplitst.

In het geval dat de onbeschikbaarheid wordt opgemerkt en gecommuniceerd wanneer de klant al voor zijn producten heeft betaald, zal de site zijn bank onmiddellijk vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht. De snelheid waarmee de daadwerkelijke terugbetaling plaatsvindt, is afhankelijk van de betaalmethode die de Klant heeft gebruikt om zijn aankoop te doen. Als de aankoop met een creditcard is gedaan, wordt de terugbetaling weergegeven op het volgende maandelijkse creditcardoverzicht. Indien de Cliënt vindt dat de terugbetaling te lang duurt, wordt hij aangeraden contact op te nemen met zijn bank.

In ieder geval zal de site binnen 30 werkdagen terugbetalen.

Artikel 5 - Prijs - Betalingsvoorwaarden

De prijzen zijn de prijzen vermeld op de site wanneer de klant zijn bestelling plaatst.

De prijzen zijn aangegeven in euro's, inclusief BTW. Het toepasselijke btw-tarief is het tarief dat van kracht is in het land van oorsprong, dwz in België, ongeacht het land van bestemming.

Voor Zwitserland en alle andere landen buiten de Europese Unie worden de weergegeven verkoopprijzen als belastingvrij beschouwd en kunnen daarom niet worden afgetrokken van btw. De Klant erkent dat hij wordt beschouwd als de officiële importeur en dat hij, afhankelijk van het land van levering dat is gekozen op het moment van de bestelling, mogelijk douane- en / of invoerrechten moet betalen, afhankelijk van de geldende wetgeving in dat land.

De geldende prijzen zijn inclusief alle belastingen (TTC), we behouden ons het recht voor om elke nieuwe belasting- en tariefverhoging uit te stellen.

Productprijzen zijn exclusief bezorgkosten. Deze kosten worden gefactureerd naast de klant, die ze bovenop de aankoopprijs moet betalen, afhankelijk van het gewicht van de bestelling en het geografische gebied waarin de levering plaatsvindt.

De site behoudt zich het recht voor om de verkoopprijzen en leveringskosten op elk moment te wijzigen. Producten en kosten worden echter altijd gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, zolang deze producten beschikbaar zijn.

De klant gaat ermee akkoord dat de site zijn factuur in elektronische vorm verstuurt.

De producten blijven eigendom van de site tot volledige betaling door de klant, namelijk volledige betaling van de aankoopprijs en leveringskosten.

Artikel 6 - Betalingswijzen

De klant stemt ermee in om alle aankopen die op bestelling worden gedaan te betalen via de verschillende aangeboden betaalmiddelen. Om welke reden dan ook wordt geen rembourszending geaccepteerd.

De mededeling door de Klant van zijn bankkaartnummer vormt de machtiging voor de Site om zijn rekening te debiteren tot het bedrag van zijn bestelling. De klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop en de betaling is pas effectief wanneer de bank van de klant toestemming heeft gegeven voor de site. Als deze laatste betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.

De Klant garandeert dat hij gemachtigd is om online betalingen te doen via een van de hierboven vermelde betaalmethoden en dat de bankrekening die aan de kredietkaart of Bancontact gekoppeld is, voldoende dekking biedt om alle kosten die door de transactie worden gegenereerd, te dekken. Anders kan de site de bestelling weigeren.

Aankopen gebeuren op een veilige manier. De site werkt met een betalingsplatform (hierna "de betalingsdienstaanbieder" genoemd) voor de verwerking van online betalingen. De Payment Service Provider zorgt voor een veilig betalingssysteem. Dit systeem is onafhankelijk van de site, die niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de werking ervan. Alle informatie die tijdens de betaling wordt meegedeeld, is strikt beschermd en garandeert de naleving en veiligheid van elke transactie. De site heeft geen toegang tot deze vertrouwelijke gegevens en registreert deze ook niet.

De gegevens die door de site worden geregistreerd en bewaard, vormen het bewijs van de bestelling en van alle eerdere transacties. De gegevens die door het betalingssysteem worden geregistreerd, vormen het bewijs van financiële transacties.

De site behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie een geschil gaande is of met wie eerder een geschil is gerezen. De site kan ook een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of niet-volledige betaling van een eerdere bestelling.

Artikel 7 - Producten bestellen

Niettegenstaande enig bewijs dat de Klant kan hebben, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alleen de gegevens die zijn geregistreerd in het computersysteem van de Site, van zijn hostingpartner of van de Betalingsdienstaanbieder het bewijs leveren van de communicatie en de inhoud van de bestelling, ook. zoals alle transacties die hebben plaatsgevonden tussen de partijen.

Bestellen op de site is onderworpen aan de naleving van de procedure die door de site is ingevoerd en die voorziet in een opeenvolging van stappen die de klant moet volgen om zijn bestelling te valideren. De klant heeft de mogelijkheid om, alvorens zijn bestelling definitief te valideren, de details ervan en de totale prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren, alvorens deze te bevestigen en zijn aanvaarding te betuigen. Elke bestelling die door de klant wordt bevestigd, vormt een verkoopcontract en aanvaardt alle bepalingen hiervan.

Om zijn bestelling te valideren, moet de klant zich op de site registreren - als hij nog geen account heeft - en een methode voor levering en betaling kiezen. Het totaal te betalen bedrag wordt duidelijk weergegeven tijdens het betalingsproces. De bestelling wordt definitief en kan niet meer worden gewijzigd nadat de betaling is uitgevoerd.

Bij het registreren van de persoonsgegevens van de Klant dient deze de juistheid en volledigheid van de verplichte gegevens die hij verstrekt te verzekeren. In het geval van een fout in de formulering van de contactgegevens van de ontvanger, kan de Site niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onvermogen om het product te leveren

Een bevestigingsmail met een samenvatting van de bestelling (producten, prijs, productbeschikbaarheid, hoeveelheid, etc.) wordt naar de klant-klant gestuurd. Daartoe aanvaardt de Klant formeel het gebruik van elektronische post ter bevestiging door de Site van de inhoud van zijn bestelling.

De klant ontvangt dan een tweede e-mail, wanneer de bestelling is verzonden, met een trackingcode voor zijn pakket.

Het niet naleven door een persoon van de verplichtingen onder de voorwaarden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, en in het bijzonder met betrekking tot een incident van betaling van de prijs van een bestelling, kan resulteren in de opschorting van de toegang tot de Site, of zelfs de beëindiging van zijn account volgens de ernst van de handelingen in kwestie, zonder afbreuk te doen aan enige schadevergoeding die de Site zou kunnen vragen. Bijgevolg behoudt de site zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een persoon met wie een dergelijk geschil bestaat.

Artikel 8 - Leveringen

8.1.- Bezorgmogelijkheden en kosten

Voor elke bestelling bieden we levering op het adres van uw keuze.

Voor alle bestellingen gelijk aan of groter dan EUR 99,00 (exclusief verzendkosten) voor Europa * bieden we gratis verzending.

* Lijst met landen in de zone 'Europa': Duitsland, Oostenrijk, België, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Noorwegen, Nederland, Polen , Portugal, Tsjechië, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Servië, Zweden.

Alle pakketten vertrekken via Belgische Post (Bpost).

Houd er rekening mee dat de prijs van levering varieert afhankelijk van het gewicht van de bestelling, de geografische bestemming en de geselecteerde leveringsmethode.

8.2.- Levertijd

Alles wordt in het werk gesteld om alle bestellingen zo snel mogelijk te bezorgen.
Zo worden uw bestellingen in Europa gemiddeld binnen 7 dagen geleverd.
Overschrijding van deze termijn kan in geen geval tegen de Site worden ingeroepen, noch aanleiding geven tot beëindiging van het contract of enige schadevergoeding.

Zodra uw pakket is verzonden, ontvangt u een bevestigingsmail met uw trackingnummer.

8.3.- Procedure

Bij het bevestigen van de bestelling wordt de klant aangeboden om een specifiek adres (huis, werkplaats of ander) op te geven voor levering. Levering geschiedt op het door de Klant opgegeven afleveradres, waarbij wordt gespecificeerd dat dit het huisadres, zijn werkplek of het adres van een andere natuurlijke persoon naar keuze moet zijn. Levering op postbussen is niet mogelijk.

Om de leveringstermijn te respecteren, moet de klant ervoor zorgen dat hij de exacte en volledige informatie over het afleveradres heeft meegedeeld (zoals in het bijzonder: straat, gebouw, trappenhuis, toegang, namen en / of intercomnummers, enz. ).

De bezorging wordt verzorgd door een serviceprovider (hierna de "bezorgserviceprovider" genoemd) die door de site is geselecteerd. Deze laatste kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het proces of de levertijd vanaf het moment dat het Product zijn terrein heeft verlaten. In geval van verlies dient de klant contact op te nemen met de leverancier.

De opgegeven levertijden zijn indicatief en komen overeen met de gemiddelde verwerkings- en levertijden. De site verbindt zich ertoe de klant op de hoogte te houden van de voortgang van de verwerking van zijn bestelling. Geen enkele vertraging in de levering mag aanleiding geven tot beëindiging door de koper van het verkoopcontract of tot betaling van een schadevergoeding van onze kant.

Bij levering is de Klant verplicht de ontvangen goederen zorgvuldig te onderzoeken en elk geconstateerd probleem schriftelijk te vermelden op de leveringsbon van de leverancier. Bij gebreke van een dergelijke schriftelijke verklaring wordt de Klant uitdrukkelijk geacht de goederen in de staat en in de geleverde hoeveelheid te hebben aanvaard en ontheft hij ons van elke aansprakelijkheid ter zake.

Als de klant de levering niet ontvangt volgens de mogelijkheden die de bezorgdienstverlener biedt en als de bestelling wordt teruggestuurd naar de site, zullen we per e-mail contact opnemen met de klant om een nieuwe levering van de bestelling in te plannen. Bijkomende kosten voor rekening van de Klant kunnen daarom worden gevorderd. Bij het uitblijven van een reactie van de Klant of bij ontvangst van deze nieuwe levering, zal de bestelling als volledig uitgevoerd worden beschouwd zonder dat de Site enige terugbetaling behoeft.

De bestelde Producten worden geleverd op het afleveradres dat door de Klant is opgegeven tijdens het bestelproces en in overeenstemming met de daarin beschreven voorwaarden.

Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden. De site behoudt zich echter het recht voor om te weigeren om te leveren aan een bepaald land en / of naar een land waar de bezorgdienst geen bezorging verzorgt. In dat geval wordt de klant gevraagd om een afleveradres in een ander land op te geven. Als de klant niet in staat is een ander adres op te geven, zal de site de bestelling annuleren en de bestelling terugbetalen voor onvermogen om te leveren zonder dat de klant enige compensatie kan eisen.

De site behoudt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in een of meer leveringen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt per e-mail aangekondigd. De levering zal vergezeld gaan van een bestelformulier waarop onder meer de details van de geleverde goederen worden vermeld.

Artikel 9 - Klachten

Elke klacht met betrekking tot een online aankoop moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, binnen 48 uur na levering van de bestelling worden ingediend. Elke klacht moet per e-mail naar het adres hello@sweel.be worden gestuurd en moet het bestelnummer, de naam van het artikel in kwestie en de precieze redenen voor betwisting vermelden.

Artikel 10 - Herroepingsrecht en retourvoorwaarden

Tenzij anders vermeld op de site, met name in het geval van een gepersonaliseerd product (bijvoorbeeld toewijding), heeft de Klant, als hij een individu is, een herroepingsrecht van 14 dagen. Binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na ontvangst van het pakket moet de Klant de Site op de hoogte brengen van zijn voornemen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht.

Elke retourzending moet het onderwerp zijn van een voorafgaand verzoek, met behulp van het daarvoor bestemde formulier (link naar het formulier). De datum van indiening van het verzoek is geldig in verhouding tot de herroepingstermijn van 14 dagen.

Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is alleen van toepassing voor zover het Product ook daadwerkelijk wordt geretourneerd binnen 7 kalenderdagen nadat de Klant de Site heeft geïnformeerd over zijn voornemen om zijn aankoop te beëindigen via het bovengenoemde formulier.

Het te herroepen Product moet in nieuwe staat, compleet, in de originele verpakking en vergezeld van de originele verkoopfactuur (waarvan de Klant een kopie bewaart) en een gedrukt exemplaar van het bovengenoemde formulier volledig worden geretourneerd. voltooid. Elke retourzending waarvan de afzender niet kan worden geïdentificeerd of die niet voldoet aan de gedefinieerde retourvoorwaarden zal worden geweigerd.

Zodra de genoemde 7 kalenderdagen zijn verstreken, kan de Site de retourzending niet langer accepteren, die op zijn kosten aan de afzender zal worden teruggestuurd. De retourzending moet naar het volgende adres gestuurd worden, ook duidelijk vermeld op het retourdocument:

Retourbestelling eShop

SWEEL winkel
15 Chaussée de Vleurgat
1050 Brussel

Alle retourzendingen geschieden voor rekening, risico en risico van de klant.

De Site behoudt zich het recht voor om de Klant een ruil of een aanpassing van het gekochte product aan te bieden. Bij gebreke van aanvaarding door de Klant van dit mogelijke voorstel, zal de terugbetaling van de aankoop plaatsvinden binnen 30 kalenderdagen na ontvangst op het moment van de retourzending, en dit op voorwaarde dat alle hierboven beschreven voorwaarden strikt werden nageleefd. In elk geval zal het terugbetaalde bedrag nooit hoger zijn dan het bedrag dat de Klant daadwerkelijk voor het Product heeft betaald.

Deze vergoeding vindt plaats volgens de volgende voorwaarden:

Als de klant zijn bestelling heeft betaald met een creditcard, wordt een krediet toegekend op de creditcard die de klant heeft gebruikt om de aankoopprijs van de geretourneerde artikelen te betalen, na controle van de artikelen en na aftrek van de verschuldigde bedragen of vouchers. of kortingen die worden gebruikt om de bestelling te betalen. De terugbetaling aan de klant zal gebeuren volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

Artikel 11 - Wettelijke garantie

De site garandeert dat de producten die te koop worden aangeboden geen zichtbare of onzichtbare defecten hebben die het gebruik van het product verhinderen.

Artikel 12 - Verantwoordelijkheid

De site kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade (onderbreking van de activiteiten, gederfde winst, verlies van kansen, enz.) Als gevolg van het gebruik of de onbeschikbaarheid van de site.

De Site is evenmin verantwoordelijk voor enige schade die wordt toegebracht aan de systemen van de Klant als gevolg van het sitebezoek, zoals onder meer de aanwezigheid van Trojaanse paarden van buitenaf of computervirussen.

De site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de foto's of teksten die worden gebruikt om de producten op de sites te beschrijven.

De site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onvermogen om de bestellingen te leveren als gevolg van uitputting van de voorraad of om een reden buiten zijn wil, inclusief gevallen van overmacht, zoals onder meer een storing of stopzetting van transport-, post- of communicatiediensten, overstromingen of brand, of ongemak of schade die inherent zijn aan het gebruik van het netwerk.

De site streeft ernaar om naar best vermogen de juistheid en actualisering van de informatie die op de site wordt gepubliceerd, waarvan de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren, behoudt. De site kan echter de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die hij ter beschikking stelt niet garanderen, en deze informatie vormt geen garantie of verbintenis van de kant van de site met betrekking tot de internetgebruiker.

In het bijzonder kan de site niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

  • elke onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op de Site;
  • enige schade als gevolg van een computerinbraak door een derde partij die leidt tot een wijziging van de informatie die op de Site beschikbaar wordt gesteld;
  • en meer in het algemeen, elke directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, veroorzaakt door iemand die toegang heeft tot de site of het onvermogen om er toegang toe te krijgen, hetzelfde als het gebruik van de site en / of het krediet dat aan enige informatie wordt gegeven direct of indirect afkomstig van laatstgenoemde.

Er wordt aan herinnerd dat de site geen controle heeft over de risico's die verband houden met de werking van internet en vestigt de aandacht van internetgebruikers op het bestaan van mogelijke risico's in termen van vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk worden doorgegeven.

De Site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige niet-uitvoering die zou kunnen zijn ontstaan in geval van overmacht, buiten haar controle, met inbegrip van in het bijzonder, zonder dit te beperken, gevallen van oorlog, oproer, opstand, onderbreking. transport, import of export probleem, staking, lock-out, tekort, brand, aardbeving, storm, overstroming.

In alle gevallen waarin de aansprakelijkheid van de site in twijfel wordt getrokken of zou kunnen worden, is deze beperkt tot het bedrag dat de klant daadwerkelijk voor de betreffende bestelling heeft betaald.

Artikel 13 - Prive leven

Wij respecteren uw privacy. We verzamelen geen gegevens zonder uw toestemming. We nodigen u uit om ons privacybeleid te lezen voor meer informatie.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom

Alle elementen, zoals onder meer de teksten, tekeningen, de database met alle gegevens die op de Site zijn gepubliceerd, de lay-out en het grafische concept van de webpagina's, de verkoopcatalogus, de logo's, de foto's, afbeeldingen, video's en muziek op de site wordt wereldwijd beschermd door auteursrechten, databankrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten en andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom het exclusieve eigendom van de site.

Elke vorm van kopiëren, publicatie, inbreuk of andere vorm van gebruik is daarom verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de site. Deze toestemming moet schriftelijk zijn verkregen. Elke overtreding van deze clausule zal worden onderworpen aan juridische stappen.

Artikel 15 - Onbekwaamheid

Indien om welke reden dan ook een bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zou worden verklaard, heeft deze niet-toepasselijkheid geen invloed op de toepassing van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden. Degene die als niet-toepasselijk wordt beschouwd, wordt vervolgens vervangen door de best mogelijke bepaling.

Artikel 16 - Geschillen en toepasselijke wetten

Elke bestelling houdt automatisch in dat de klant akkoord gaat met de algemene verkoopvoorwaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om elk mogelijk geschil tussen de partijen met betrekking tot het contract te beslechten.

x